565/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000, με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» , προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ».

565/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000, με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» , προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ».

565