567/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Λυγιάς Κοιν. Βράχου Πρέβεζας » στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», υποδράση: 3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, 24.800,00 €.

567/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Λυγιάς Κοιν. Βράχου Πρέβεζας » στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», υποδράση: 3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, 24.800,00 €.

567_2020