580/2020 ‘Εγκριση αρ.06/2020 μελέτης παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείματος 2020-2021.»

580/2020 ‘Εγκριση αρ.06/2020 μελέτης παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείματος 2020-2021.»

580_2020