581/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.20.6277.001 με τίτλο «Τέλος εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων», για την «Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, στο ΧΥΤΑ.

581/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.20.6277.001 με τίτλο «Τέλος εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων», για την «Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, στο ΧΥΤΑ.

581_2020