587/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.20.6277.001 (Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων), για την Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, στο Χ.Υ.Τ».

587/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.20.6277.001 (Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων), για την Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, στο Χ.Υ.Τ».

587