588/2020 Έγκριση πρακτικού-1 διενέργειας του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμοί του έργου:«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

588/2020 Έγκριση πρακτικού-1 διενέργειας του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμοί του έργου:«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

588_2020