592/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού“ για την επισκευή και συντήρηση του ειδικού στρώματος στο Δημοτικό Στάδιο “Αθανασία Τσουμελέκα “

592/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού“ για την επισκευή και συντήρηση του ειδικού στρώματος στο Δημοτικό Στάδιο “Αθανασία Τσουμελέκα “

592_2020