59/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Βαρκά.ΤΚ Καμαρίνας, ΔΕ Ζαλόγγου για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

59/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Βαρκά.ΤΚ Καμαρίνας, ΔΕ Ζαλόγγου για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

59