59/2022 ’Έγκριση των όρων της διακήρυξης με τίτλο ¨ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1ο υποέργο) Προυπ/σμού¨94.860,00€ (με ΦΠΑ), πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Κ.Α 02.60.7321.208

59/2022 ’Έγκριση των όρων της διακήρυξης με τίτλο ¨ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1ο υποέργο) Προυπ/σμού¨94.860,00€ (με ΦΠΑ), πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Κ.Α 02.60.7321.208

59