61/2022 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»

61/2022 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»

61