62/2022 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ»

62/2022 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ»

62