636/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αρ.κατ.91/2014 προσφυγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία “ Κ/Ξ ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ-ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε” κατά του Δ. Πρέβεζας

636/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αρ.κατ.91/2014 προσφυγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία “ Κ/Ξ ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ-ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε” κατά του Δ. Πρέβεζας

636