637/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΟ18 Οδοποιία Δήμου Πρέβεζας”

637/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΟ18 Οδοποιία Δήμου Πρέβεζας”

637