638/2018 – Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου

638/2018 – Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου

638