638/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του έργου με τίτλο : “Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ”.

638/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του έργου με τίτλο : “Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ”.

638_2020