639/2018 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αθλητικών χώρων του Δ. Πρέβεζας’

639/2018 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αθλητικών χώρων του Δ. Πρέβεζας’

639