645/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδ.Σταθμό Δήμου Πρεβεζας»

645/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδ.Σταθμό Δήμου Πρεβεζας»

645