647/2018 – Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»

647/2018 – Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»

647