648/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της & καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019»

648/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της & καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019»

648