65/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας».

65/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας».

65_2020