650/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων Δημοτικών κτιρίων»

650/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων Δημοτικών κτιρίων»

650