652/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 129» Τ.Κ .Ν.Σινώπης, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

652/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 129» Τ.Κ .Ν.Σινώπης, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

652