659/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σ018 Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Πρέβεζας»

659/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σ018 Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Πρέβεζας»

659