665/2018 – Έγκριση του πρακτικού Νο 3α δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τις ομάδες Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του διαγωνισμού, που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020»

665/2018 – Έγκριση του πρακτικού Νο 3α δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τις ομάδες Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του διαγωνισμού, που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020»

665