668/2018 – Αποδοχή δωρεάς πίνακα ζωγραφικής

668/2018 – Αποδοχή δωρεάς πίνακα ζωγραφικής

668