698/2021Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.7135.000 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού».

698/2021Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.7135.000 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού».

698