70/2020 Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

70/2020 Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

70_2020