700/2021«Έγκριση μετακίνησης Δ ημάρχου και Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτό ς έδρας »

700/2021«Έγκριση μετακίνησης Δ ημάρχου και Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτό ς έδρας »

700