70/2022 Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προσφορών-οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην « Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2022»

70/2022 Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προσφορών-οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην « Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2022»

70