714/2018 – Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

714/2018 – Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

714