720/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου των οπτικών ινών (MAN) του Δήμου Πρέβεζας στον κόμβο του νοσοκομείου»

720/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου των οπτικών ινών (MAN) του Δήμου Πρέβεζας στον κόμβο του νοσοκομείου»

720