721/2021 «Ανανέωση συμβάσεων των στελεχών, στη συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Κ.Τ. Πράξη : «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 600.000,00 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5000604, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», από 1/12/2021 έως 30/11/2022»

721/2021 «Ανανέωση συμβάσεων των στελεχών, στη συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Κ.Τ. Πράξη : «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 600.000,00 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5000604, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», από 1/12/2021 έως 30/11/2022»

721