72/2021 Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πιστοποίηση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) του Δήμου Πρέβεζας.

72/2021 Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πιστοποίηση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) του Δήμου Πρέβεζας.

72