727/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο 3 “Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού Δήμου Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την <Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022>»

727/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο 3 “Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού Δήμου Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την <Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022>»

727