73/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.10.6613.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙ Α4 Α3 Κ.Λ.Π .ΕΝΤΥΠΑ» για την προμήθεια δελτίων ταχογράφου των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου Πρέβεζας

73/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.10.6613.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙ Α4 Α3 Κ.Λ.Π .ΕΝΤΥΠΑ» για την προμήθεια δελτίων ταχογράφου των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου Πρέβεζας

73