732/2021 «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων».

732/2021 «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων».

732