74/2020 Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & ενημέρωσης Πρέβεζας

74/2020 Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & ενημέρωσης Πρέβεζας

74_2020