75/2022 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση κ΄ επισκευή επίπλων κ΄ λοιπού εξοπλισμού σκευών κ΄ λοιπού εξοπλισμού ”, για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση του Ηχητικού Εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

75/2022 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση κ΄ επισκευή επίπλων κ΄ λοιπού εξοπλισμού σκευών κ΄ λοιπού εξοπλισμού ”, για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση του Ηχητικού Εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

75