768/2021«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : »Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας » »

768/2021«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : »Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας » »

768