77/2022 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022

77/2022 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022

77