773/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δ ημάρχο υ και Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας »

773/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δ ημάρχο υ και Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας »

773