79/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο 5 Ανάδειξης αναδόχων, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», σε συμμόρφωση των αριθ. 81/2021 και 296/2021 αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

79/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο 5 Ανάδειξης αναδόχων, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», σε συμμόρφωση των αριθ. 81/2021 και 296/2021 αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

79