80/2020 Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

80/2020 Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

80_2020