812/2021 Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

812/2021 Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

812