8/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος Γεωργίου ΓΚΑΝΙΑ

8/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος Γεωργίου ΓΚΑΝΙΑ

8