82/2022 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.30.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σηματοδοτών Δήμου Πρέβεζας»

82/2022 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.30.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σηματοδοτών Δήμου Πρέβεζας»

82