84/2020 Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής ανάδοχου για την κατασκευή του έργου «Σ018 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

84/2020 Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής ανάδοχου για την κατασκευή του έργου «Σ018 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

84_2020