89/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη »

89/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη »

89