90/2021 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας.

90/2021 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας.

90