9/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος Αναστασίου Θεοφάνη

9/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος Αναστασίου Θεοφάνη

9